Regulamin Usługi Newsletter

 1. Opracowanie niniejszego Regulaminu Newsletter stanowi wypełnienie obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Definicje:

 1. Regulamin określa zasady świadczenia drogą elektroniczną Usługi Newsletter na Stronie internetowej https://www.efektywnebiurorachunkowe.pl/ , jak również aktywację i dezaktywację wyżej wskazanej usługi, oraz tryb postępowania reklamacyjnego wobec osób na rzecz których usługa jest świadczona (dalej Użytkownik lub Subskrybent).
 2. Usługa Newsletter oznacza przesyłanie przez Wydawcę informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Subskrybenta adres e-mail zawierających najważniejsze informacje branżowe, informacje o Wydawcy oraz treści o charakterze handlowym, w szczególności dotyczące oferty produktowej i świadczonych usługach. Każdy Newsletter zawiera ponadto informację o Wydawcy jako Administratorze Danych Osobowych (Administrator), wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o trybie rezygnacji z Usługi Newsletter.

 3. Wydawca świadczy Usługi Newsletter drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem, za pośrednictwem Strony internetowej, po aktywacji Usługi Newsletter, zgodnie z pkt 6 Regulaminu.

 4. Zamówienie Usługi Newslettera następuje przez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych:

 1. Korzystanie z Usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 2. W celu realizacji Usługi Newsletter Wydawca przetwarza dane osobowe Subskrybenta jako ich Administrator. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Subskrybentów są dostępne w Polityce Prywatności.

 3. Newsletter funkcjonuje w oparciu o zgodę Subskrybenta na przekazywanie mu przez Wydawcę informacji handlowej, wyrażoną przez Subskrybenta przed zapisaniem się do Newslettera. Zgoda ta jest dobrowolna, ale konieczna do świadczenia przez Wydawcę usługi ww. Subskrybentowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdej chwili, co skutkować będzie usunięciem jego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej Usługi Newsletter.

 4. Każdy Subskrybent Newsletter może zrezygnować z jego otrzymywania w każdym czasie, bez podania przyczyny, nie ponosząc z tego tytułu jakichkolwiek kosztów, poprzez kliknięcie linku o treści „Wypisz” obecnego w stopce każdej wiadomości zawierającej Newsletter, lub za pomocą wystosowanego w tym przedmiocie żądania, przesłanego na adres poczty elektronicznej Wydawcy office@initustechnology.com.

 5. Dezaktywacja Usługi Newsletter może nastąpić również z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 6. Z chwilą dezaktywacji Newslettera Wydawca zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newsletter. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi Newsletter.

 7. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści „Regulaminu Newsletter” po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Subskrybentów za pomocą stosownej wiadomości e-mail. Regulamin w nowym brzmieniu wchodzi w życie po upływie 14 dni od poinformowania o planowanej zmianie za pomocą poczty e-mail. W przypadku braku akceptacji nowej treści regulaminu Subskrybent informuje o rezygnacji z Usługi Newsletter.

 8. Reklamacje dotyczące Usługi Newsletter należy Użytkownik może kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@initustechnology.com. Zgłoszenie reklamacyjne powinno opisywać szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi na reklamacje Wydawca udziela w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.

 9. Wydawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail Subskrybenta z listy Użytkowników bez podania przyczyny.

 10. Wydawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi Newsletter dla wszystkich lub dla poszczególnych Subskrybentów bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu Subskrybentów (Subskrybenta) o takim fakcie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 11. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na Stronie internetowej, w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.